Ошибка Microsoft ActiveX Script Control create failed

4 сообщения / 0 новых
Последнее сообщение
koronabora
Аватар пользователя koronabora
Offline
Зарегистрирован: 06/05/2012
Ошибка Microsoft ActiveX Script Control create failed

При запуске на Win 7 x64 SP1 rus получаю вот такую ошибку: "Microsoft ActiveX Script Control create failed.

A script engine for the specified language can not be created".

 

sct10en - устанавливал. Поставил IE9, не помогло.

 

Exception classname is EOleCtrlError.
Ñïèñîê âûçûâîâ. Ñôîðìèðîâàí 14.05.2012 17:19:44
(003A2B03){Medwork.exe } [007A3B03] JclDebug.TJclStackInfoList.Create + $9F
(003A2A0F){Medwork.exe } [007A3A0F] JclDebug.JclCreateStackList + $17
(003A5E29){Medwork.exe } [007A6E29] ExHandle.TGlobalExHandler.CreateReport (Line 891, "Components\KERNEL\Exhandle.pas" + 8) + $6
(003A4F87){Medwork.exe } [007A5F87] ExHandle.TGlobalExHandler.HandlerProc (Line 597, "Components\KERNEL\Exhandle.pas" + 19) + $37
(00081A45){vcl100.bpl  } [20162A45] Forms.TApplication.HandleException + $61
(00082343){vcl100.bpl  } [20163343] Forms.TApplication.Idle + $FF
(000CB72A){Medwork.exe } [004CC72A] StdDSL.TScriptControl.Create (Line 1378, "Components\COMMON\StdDSL.pas" + 28) + $1F
(00006000){rtl100.bpl  } [20007000] System.@HandleFinally + $5C
(000449A9){rtl100.bpl  } [200459A9] Comobj.DispatchInvoke + $5A9
(000CB72A){Medwork.exe } [004CC72A] StdDSL.TScriptControl.Create (Line 1378, "Components\COMMON\StdDSL.pas" + 28) + $1F
(00005BA9){rtl100.bpl  } [20006BA9] System.@AfterConstruction + $1D
(000CB72A){Medwork.exe } [004CC72A] StdDSL.TScriptControl.Create (Line 1378, "Components\COMMON\StdDSL.pas" + 28) + $1F
(00005BA9){rtl100.bpl  } [20006BA9] System.@AfterConstruction + $1D
(000CB72A){Medwork.exe } [004CC72A] StdDSL.TScriptControl.Create (Line 1378, "Components\COMMON\StdDSL.pas" + 28) + $1F
(000449A9){rtl100.bpl  } [200459A9] Comobj.DispatchInvoke + $5A9
(0004371F){rtl100.bpl  } [2004471F] Comobj.EOleException + $7F
(000449A9){rtl100.bpl  } [200459A9] Comobj.DispatchInvoke + $5A9
(0004371F){rtl100.bpl  } [2004471F] Comobj.EOleException + $7F
(000449A9){rtl100.bpl  } [200459A9] Comobj.DispatchInvoke + $5A9
(000449DC){rtl100.bpl  } [200459DC] Comobj.DispatchInvokeError + $4
(000EBC7A){vcl100.bpl  } [201CCC7A] Olectrls.TOleControl.SetProperty + $86
(000EBE3E){vcl100.bpl  } [201CCE3E] Olectrls.TOleControl.SetWideStringProp + $36
(000CB693){Medwork.exe } [004CC693] StdDSL.TScriptControl.Create (Line 1366, "Components\COMMON\StdDSL.pas" + 16) + $C
(00006076){rtl100.bpl  } [20007076] System.@HandleFinally + $D2
(00163116){Medwork.exe } [00564116] RegScripts.TMedworkScriptControl.Create (Line 769, "Design\Objects\RegScripts.pas" + 1) + $4
(001622CB){Medwork.exe } [005632CB] RegScripts.GetReadyToCompileScriptControl (Line 290, "Design\Objects\RegScripts.pas" + 16) + $9
(0036A654){Medwork.exe } [0076B654] LibraryObj.TLibraryObject.Destroy (Line 856, "Design\Library\LibraryObj.pas" + 3) + $6
(00162793){Medwork.exe } [00563793] RegScripts.TScriptContainer.Compile (Line 468, "Design\Objects\RegScripts.pas" + 20) + $8
(00162A7B){Medwork.exe } [00563A7B] RegScripts.TMedworkScripts.Execute (Line 618, "Design\Objects\RegScripts.pas" + 18) + $2
(00162E58){Medwork.exe } [00563E58] RegScripts.TMedworkScripts.Open (Line 687, "Design\Objects\RegScripts.pas" + 1) + $4
(00369EBB){Medwork.exe } [0076AEBB] LibraryObj.TLibraryObject.DoVerb (Line 711, "Design\Library\LibraryObj.pas" + 22) + $11
(00333D1E){Medwork.exe } [00734D1E] FrmBox.GetMedium (Line 1764, "Components\DBFORMS\Frmbox.pas" + 11) + $10
(0038A974){Medwork.exe } [0078B974] MWClass.TLibraryLink.Execute (Line 1646, "Components\ADO\MWClass.pas" + 45) + $E
(0038C404){Medwork.exe } [0078D404] MWClass.TLibraryLinks.ExecuteLink (Line 2321, "Components\ADO\MWClass.pas" + 11) + $4
(0038C311){Medwork.exe } [0078D311] MWClass.TLibraryLinks.SendCustomEvent (Line 2265, "Components\ADO\MWClass.pas" + 6) + $5
(001F7141){Medwork.exe } [005F8141] main.TMainForm.DoUserLogged (Line 4663, "Interface\MAIN\main.pas" + 2) + $23
(001F1D57){Medwork.exe } [005F2D57] main.TMainForm.ApplicationIdle (Line 2352, "Interface\MAIN\main.pas" + 48) + $12
(000822DD){vcl100.bpl  } [201632DD] Forms.TApplication.Idle + $99
(00081637){vcl100.bpl  } [20162637] Forms.TApplication.HandleMessage + $17
(0008191F){vcl100.bpl  } [2016291F] Forms.TApplication.Run + $B3
(003DE0EF){Medwork.exe } [007DF0EF] Medwork.Medwork (Line 1010, "" + 105) + $7
----------------------------------------------------------------------
Ñèñòåìà  :  Workstation, Âåðñèÿ: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Ïðîöåññîð: Intel, Intel(R) Core(TM) i3 CPU       M 370  @ 2.40GHz, 2390 MHz MMX SSE3 64 bits DEP
Ïàìÿòü: 2998; ñâîáîäíî 1796
Display  : 1366x768 pixels, 32 bpp
----------------------------------------------------------------------
Ñïèñîê çàãðóæåííûõ ìîäóëåé:
[00030000] C:\Windows\syswow64\NSI.dll
<77E20000> 6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           NSI User-mode interface DLL
[00240000] C:\Medwork\bin\ContainerInterface.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00250000] C:\Medwork\bin\IMSharedPackage.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00400000] C:\Medwork\bin\Medwork.exe
           3.1.0.80 - 3.1.0.80
           MedWork
[0F9A0000] C:\Windows\system32\VBAJET32.DLL
           6.0.1.9431 - 6.1.9431
           Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader
[0F9C0000] C:\Windows\system32\expsrv.dll
           6.0.72.9589 - 6.0.9589
           Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service
[20000000] C:\Medwork\bin\rtl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Component Package
[200E0000] C:\Medwork\bin\vcl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Component Package
[202B0000] C:\Medwork\bin\vclx100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Extended Component Package
[20390000] C:\Medwork\bin\dbrtl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Database Component Package
[20720000] C:\Medwork\bin\adortl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear ADO DB Component Package
[21150000] C:\Medwork\bin\borlndmm.dll
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Memory Manager
[21320000] C:\Medwork\bin\vclactnband100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Component Package
[65420000] C:\Windows\SysWOW64\msscript.ocx
           1.0.7600.16385 - 1.0.7600.16385
           Microsoft ® Script Control
[65440000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\SQLOLEDB.RLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ïîñòàâùèê OLE DB äëÿ ðåñóðñîâ SQL Server
[670A0000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\msadc\msadce.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           OLE DB Cursor Engine
[67150000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\msadc\msadcer.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           OLE DB Cursor Engine Resources
[671D0000] C:\Windows\system32\DBNETLIB.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients
[67200000] C:\Windows\system32\netbios.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           NetBIOS Interface Library
[67210000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDATL3.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           OLE DB Implementation Support Routines
[67230000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\sqloledb.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           OLE DB Provider for SQL Server
[67320000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado\msadrh15.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           ActiveX Data Objects Rowset Helper
[67340000] C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
           4.0.9756.0 - 4.00.9756.0
           Microsoft Jet Expression Service
[67390000] C:\Windows\SysWOW64\MSJINT40.DLL
           4.0.9756.0 - 4.00.9756.0
           Ëîêàëèçîâàííàÿ áèáëèîòåêà ÿäðà áàçû äàííûõ Microsoft Jet
[673A0000] C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
           4.0.9756.0 - 4.00.9756.0
           Microsoft Jet Database Engine Error DLL
[673C0000] C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
           4.0.9756.0 - 4.00.9756.0
           Áèáëèîòåêà ñîðòèðîâêè Microsoft Jet
[67460000] C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
           4.0.9756.0 - 4.00.9756.0
           Microsoft Jet Engine Library
[675F0000] C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
           4.0.9756.0 - 4.00.9756.0
           Microsoft OLE DB Provider for Jet
[67650000] C:\Windows\system32\comsvcs.dll
           2001.12.8530.16385 - 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           COM+ Services
[67790000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           OLE DB Core Services
[67970000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\OLEDB32R.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ðåñóðñû îñíîâíûõ ñëóæá OLE DB
[67A90000] C:\Windows\system32\MSDART.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           OLE DB Runtime Routines
[69970000] C:\Windows\system32\ATL.DLL
           3.5.2284.0 - 3.05.2284
           ATL Module for Windows XP (Unicode)
[69990000] C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà DLL ðàñøèðåíèÿ îáîëî÷êè Windows Enhanced Storage
[6A310000] C:\Windows\system32\oledlg.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ïîääåðæêà èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ OLE
[6AFF0000] C:\Windows\system32\ntshrui.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ðàñøèðåíèÿ îáîëî÷êè, îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóï ê ðåñóðñàì
[6B0A0000] C:\Windows\system32\slc.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Software Licensing Client DLL
[6B890000] C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Remote Access AutoDial Helper
[6B8A0000] C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           API ïîëüçîâàòåëüñêîãî ðåæèìà FWP/IPsec
[6BBE0000] C:\Windows\System32\winrnr.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           LDAP RnR Provider DLL
[6BBF0000] C:\Windows\system32\wshbth.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Windows Sockets Helper DLL
[6BC00000] C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
           2.0.5.0 - 2.0.5.0
           Bonjour Namespace Provider
[6BC30000] C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
           7.250.4225.0 - 7.250.4225.0
           Microsoft® Windows Live ID Namespace Provider
[6BE20000] C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ïîñòàâùèê ïðîñòðàíñòâà èìåí PNRP
[6BE40000] C:\Windows\system32\ntdsapi.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Active Directory Domain Services API
[6C3D0000] C:\Windows\system32\security.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Security Support Provider Interface
[6C3E0000] C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           TLS / SSL Security Provider
[6C4B0000] C:\Windows\system32\cryptdll.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Cryptography Manager
[6C4D0000] C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Microsoft Authentication Package v1.0
[6DD40000] C:\Windows\system32\napinsp.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ïîñòàâùèê îáîëî÷êè ñîâìåñòèìîñòè äëÿ èìåí ýëåêòðîííîé ïî÷òû
[6EEC0000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado\msado15.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           ActiveX Data Objects
[6EFC0000] C:\Windows\system32\RICHED20.DLL
           5.31.23.1230 - 5.31.23.1230
           Rich Text Edit Control, v3.1
[6FC10000] C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows Cryptographic Primitives Library
[6FC50000] C:\Windows\system32\bcrypt.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows Cryptographic Primitives Library (Wow64)
[6FC70000] C:\Windows\system32\ncrypt.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Êðèïòîãðàôè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà (Windows)
[71490000] C:\Windows\system32\rsaenh.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Microsoft Enhanced Cryptographic Provider
[714D0000] C:\Windows\system32\credssp.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Credential Delegation Security Package
[71560000] C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Microsoft Windows Codecs Library
[71660000] C:\Windows\system32\SXS.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Fusion 2.5
[71760000] C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec83dffa859149af\comctl32.dll
           5.82.7601.17514 - 5.82 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà îáùèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ
[71880000] C:\Windows\System32\wship6.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà DLL ïîìîùíèêà Winsock2 (TL/IPv6)
[718A0000] C:\Windows\system32\olepro32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514
[72AC0000] C:\Windows\system32\winmm.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           MCI API DLL
[72B10000] C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà DLL ïîìîùíèêà ñëóæáû Winsock2 (TL/IPv4)
[72B20000] C:\Windows\System32\mswsock.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ðàñøèðåíèå ïîñòàâùèêà ñëóæáû API Microsoft Windows Sockets 2.0
[72EA0000] C:\Windows\system32\NLAapi.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Network Location Awareness 2
[72F80000] C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Network Store Information RPC interface
[72F90000] C:\Windows\system32\Iphlpapi.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           IP Helper API
[72FB0000] C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
           6.1.7601.17570 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Äèíàìè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà API DNS-êëèåíòà
[73030000] C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\Comctl32.dll
           6.10.7601.17514 - 6.10 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëüçîâàòåëåì
[73440000] C:\Windows\system32\SECUR32.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Security Support Provider Interface
[73450000] C:\PROGRA~3\VKSaver\vksaver3.dll
           3.1.0.3 - 3.1.0.3
           TCP redirector for VKSaver
[73470000] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll
           7.0.1426.0 - 7.0.1426.0
           avast! snxhk
[73980000] C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Remote RPC Extension
[73D60000] C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Cryptographic Service Provider API
[74050000] C:\Windows\system32\dwmapi.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Microsoft Desktop Window Manager API
[740C0000] C:\Windows\system32\mpr.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà ìàðøðóòèçàöèè äëÿ íåñêîëüêèõ ñëóæá äîñòóïà
[747C0000] C:\Windows\system32\uxtheme.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà òåì UxTheme (Microsoft)
[74840000] C:\Windows\system32\msimg32.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           GDIEXT Client DLL
[74B00000] C:\Windows\system32\oleacc.dll
           7.0.0.0 - 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
           Active Accessibility Core Component
[74B40000] C:\Windows\system32\apphelp.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Êëèåíòñêàÿ áèáëèîòåêà ñîâìåñòèìîñòè ïðèëîæåíèé
[74B90000] C:\Windows\system32\winspool.drv
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Äðàéâåð äèñïåò÷åðà î÷åðåäè Windows
[74BF0000] C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
           7.0.7601.17514 - 7.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ñèñòåìà ñòðàíèö ñâîéñòâ (Microsoft)
[74D20000] C:\Windows\system32\srvcli.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Server Service Client DLL
[74D40000] C:\Windows\system32\netutils.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Net Win32 API Helpers DLL
[74D50000] C:\Windows\system32\NETAPI32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Net Win32 API DLL
[74FD0000] C:\Windows\system32\cscapi.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Offline Files Win32 API
[74FE0000] C:\Windows\system32\wkscli.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Workstation Service Client DLL
[75060000] C:\Windows\syswow64\dbghelp.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Windows Image Helper
[75150000] C:\Windows\system32\profapi.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           User Profile Basic API
[75190000] C:\Windows\system32\version.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Version Checking and File Installation Libraries
[751A0000] C:\Windows\system32\wsock32.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows Socket 32-Bit DLL
[75520000] C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Base cryptographic API DLL
[75530000] C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Security Support Provider Interface
[75590000] C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà óäàëåííîãî âûçîâà ïðîöåäóð
[75680000] C:\Windows\system32\IMM32.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Multi-User Windows IMM32 API Client DLL
[756E0000] C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows Setup API
[75880000] C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs
[758A0000] C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ñåðâåðíàÿ áèáëèîòåêà MSCTF
[75980000] C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Process Status Helper
[75990000] C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
           6.1.7601.17625 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà êëèåíòà Windows NT BASE API
[759E0000] C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
           2001.12.8530.16385 - 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           COM+ Configuration Catalog
[75A70000] C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           ASN.1 Runtime APIs
[75A80000] C:\Windows\syswow64\LPK.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Language Pack
[75A90000] C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
           6.1.7601.17621 - 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108)
           Configuration Manager DLL
[75AC0000] C:\Windows\syswow64\IMAGEHLP.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Windows NT Image Helper
[75B80000] C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
           7.0.7600.16385 - 7.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows NT CRT DLL
[75C30000] C:\Windows\syswow64\USP10.dll
           1.626.7601.17514 - 1.0626.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Uniscribe Unicode script processor
[75DF0000] C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           GDI Client DLL
[75E80000] C:\Windows\syswow64\ole32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Microsoft OLE äëÿ  Windows
[76070000] C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           32-ðàçðÿäíàÿ áèáëèîòåêà Windows Socket 2.0
[760B0000] C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà îáùèõ äèàëîãîâûõ îêîí
[76130000] C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
           6.1.7601.17621 - 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108)
           Device Information Set DLL
[762C0000] C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ðàñøèðåííàÿ áèáëèîòåêà API Windows 32
[76360000] C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
           6.1.7601.17617 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà êëèåíòà Windows NT BASE API
[76470000] C:\Windows\syswow64\oleaut32.dll
           6.1.7601.17567 - 6.1.7601.17567
[76500000] C:\Windows\syswow64\USER32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêàÿ áèáëèîòåêà êëèåíòà USER API Windows
[76600000] C:\Windows\syswow64\shell32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Îáùàÿ áèáëèîòåêà îáîëî÷êè Windows
[77410000] C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà íåáîëüøèõ ïðîãðàìì îáîëî÷êè
[77470000] C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           API32 êðèïòîãðàôèè
[77E50000] C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ñèñòåìíàÿ áèáëèîòåêà NT
----------------------------------------------------------------------
Active Controls hierarchy:
TEdit "edSearch"
TPanel "PanelSearch"
TDataFilterBar "DataFilterBar"
TPanel "panToolbar"
TObjectsExplorer "Explorer"
TPanel "Panel3"
TPanel "InfoModule"
TPatientWnd "PatientWnd"
TPanel "Client"
TMainForm "MainForm"
----------------------------------------------------------------------
 
Medwork server: RESEPT (192.168.1.14)
SolutionConnectionName: ÒÊ è ÌÊ
CurrentSolutionName: Medwork Base
LicenseInfo: Ëèöåíçèÿ: ÎÎÎ "Äîëãîëåòèå"
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè: íåò
Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ñòàíöèé: 5
Ñòàòóñ: ïîëíîôóíêöèîíàëüíûé ðåæèì
Memory log:
14.05.2012 17:19:44 PatientWnd.State: +psShowingAbstract
14.05.2012 17:19:44    PatientWnd.State: +psLoadingForm
14.05.2012 17:19:44        SendAction(VMS)
14.05.2012 17:19:44        SendAction: end
14.05.2012 17:19:44    PatientWnd.State: -psLoadingForm
14.05.2012 17:19:44    PatientWnd.State: +psFocusingEditor
14.05.2012 17:19:44    PatientWnd.State: -psFocusingEditor
14.05.2012 17:19:44 PatientWnd.State: -psShowingAbstract
14.05.2012 17:19:44 FormBox - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 0
 
AntonKryzhan
Аватар пользователя AntonKryzhan
Offline
Зарегистрирован: 19/12/2011

Добрый день!

В первую очередь попробуйте запустить Medwork с правами администратора, для этого выделите ярлык программы на рабочем столе, правой клавишей мыши нажмите на него, и во всплываещум меню выбирите "Запустить от администратора". 

Если не будет получаться , то проблема кроеться в недрах вашей операционной системы которая возможно содержит вирусы и т.п.,  в таком случае, установите вот это обновление http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1949 и после сделайте полную проверку на вирусы.  

Спасибо за обращение!

koronabora
Аватар пользователя koronabora
Offline
Зарегистрирован: 06/05/2012

Этот компьютер уже страдал от вирусов. Видимо, погрызли систему, но sfc /scannow не дает ничего. Обновление устанавливал.

 

Спасибо за помощь!

 

Остальные 4 рабочих места замечательно работают.

AntonKryzhan
Аватар пользователя AntonKryzhan
Offline
Зарегистрирован: 19/12/2011

Не за что, smiley обращайтесь!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
Заказать звонок
Ваше имя
Номер телефона
?
Обратная связь
+
Форма обратной связи
Тематика обращения
Адрес*
Название конфигурации
ФИО
Номер телефона
Адрес эл. почты
Способ получения ответа
Название организации
Адрес организации
Инструкция по отправке заявки на получение лицензионного ключа MedWork