Ошибка. Направления на приём. Не удалось найти столбец "dbo"

2 сообщения / 0 новых
Последнее сообщение
Артем Ким
Аватар пользователя Артем Ким
Offline
Зарегистрирован: 27/11/2013
Ошибка. Направления на приём. Не удалось найти столбец "dbo"

Добрый день.


Подскажите пожалуйста, 
при создании Направления на приём выходит ошибка. Как её можно исправить?

СпасибоException classname is EOleException.
Âåðñèÿ: 3.2.4.19
Ñáîðêà: master (7c21cfc6c23d96a32215fce79bd5b8fc9d15d5f7); MWDEVS; 31.10.2021 17:56
Âåðñèÿ êîíôèãóðàöèè: 21.11.7* Ïîñëåäíåå èçìåíåíèå 26.05.22 02:32
Ñïèñîê âûçîâîâ. Ñôîðìèðîâàí 22.08.2022 14:07:01
(0039121C){Medwork.exe } [0079221C] JclDebug.TJclStackInfoList.Create + $A8
(0039111F){Medwork.exe } [0079211F] JclDebug.JclCreateStackList + $17
(00395371){Medwork.exe } [00796371] ExHandle.TGlobalExHandler.CreateReport (Line 1056, "Components\KERNEL\Exhandle.pas" + 11) + $6
(00393D2F){Medwork.exe } [00794D2F] ExHandle.TGlobalExHandler.HandlerProc (Line 683, "Components\KERNEL\Exhandle.pas" + 25) + $37
(0028FED4){Medwork.exe } [00690ED4] FPGrid.TFPGrid.Connect (Line 1478, "Design\Controls\FPGrid.pas" + 139) + $C
(0000C889){adortl100.bpl} [2072D889] Adodb.TCustomADODataSet.OpenCursor + $B1
(0004371F){rtl100.bpl  } [2004471F] Comobj.EOleException + $7F
(0000C889){adortl100.bpl} [2072D889] Adodb.TCustomADODataSet.OpenCursor + $B1
(0004371F){rtl100.bpl  } [2004471F] Comobj.EOleException + $7F
(0000C889){adortl100.bpl} [2072D889] Adodb.TCustomADODataSet.OpenCursor + $B1
(00009455){rtl100.bpl  } [2000A455] System.@CheckAutoResult + $11
(0000C889){adortl100.bpl} [2072D889] Adodb.TCustomADODataSet.OpenCursor + $B1
(0001E471){dbrtl100.bpl} [203AF471] Db.TDataSet.SetActive + $55
(0000D203){Medwork.exe } [0040E203] ADOQuery.TMWADOQuery.SetActive (Line 132, "Components\ADO\ADOQuery.pas" + 2) + $3
(0001E269){dbrtl100.bpl} [203AF269] Db.TDataSet.Open + $9
(0028FD69){Medwork.exe } [00690D69] FPGrid.TFPGrid.Connect (Line 1442, "Design\Controls\FPGrid.pas" + 103) + $B
(00296925){Medwork.exe } [00697925] FPGrid.TFPGridMedium.Activate (Line 3831, "Design\Controls\FPGrid.pas" + 3) + $B
(002DFB43){Medwork.exe } [006E0B43] FrmBox.TFormBox.LoadControlData (Line 3370, "Components\DBFORMS\Frmbox.pas" + 63) + $5
(002E0CD8){Medwork.exe } [006E1CD8] FrmBox.TFormBox.LoadData (Line 3583, "Components\DBFORMS\Frmbox.pas" + 130) + $12
(0022E9A3){Medwork.exe } [0062F9A3] PatWnd.TPatientWnd.ShowForm (Line 1554, "Interface\CARD\PatWnd.pas" + 136) + $13
(0023782E){Medwork.exe } [0063882E] PatWnd.TPatientWnd.DatasetDownExecute (Line 3989, "Interface\CARD\PatWnd.pas" + 26) + $6
(0003F18B){rtl100.bpl  } [2004018B] Classes.TBasicAction.Execute + $F
(00070359){vcl100.bpl  } [20151359] Actnlist.TContainedAction.Execute + $31
(000710BC){vcl100.bpl  } [201520BC] Actnlist.TCustomAction.Execute + $50
(0023C8C5){Medwork.exe } [0063D8C5] PatWnd.TPatientWnd.FormTreeDblClick (Line 5747, "Interface\CARD\PatWnd.pas" + 3) + $A
(0005BA49){vcl100.bpl  } [2013CA49] Controls.TControl.DblClick + $15
(0005BBAC){vcl100.bpl  } [2013CBAC] Controls.TControl.WMLButtonDblClk + $34
(00026032){VirtualTreesR.bpl} [00317032] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.WMLButtonDblClk + $22
(0000CC29){VirtualDBGrid_D7D.bpl} [003BDC29] VirtualDBGrid.TCustomVirtualDBGrid.WMLButtonDblClk (Line 5127, "VirtualDBGrid.pas" + 1) + $2
(00032B52){VirtualTreesR.bpl} [00323B52] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.WndProc + $82
(0005EDD0){vcl100.bpl  } [2013FDD0] Controls.TWinControl.MainWndProc + $2C
(0003FE4C){rtl100.bpl  } [20040E4C] Classes.TDataModule.WriteHeight + $20
(00056642){vcl100.bpl  } [20137642] Controls.FindControl + $42
(000815F0){vcl100.bpl  } [201625F0] Forms.TApplication.ProcessMessage + $FC
(0008162A){vcl100.bpl  } [2016262A] Forms.TApplication.HandleMessage + $A
(0008191F){vcl100.bpl  } [2016291F] Forms.TApplication.Run + $B3
(003E5186){Medwork.exe } [007E6186] Medwork.Medwork (Line 1319, "" + 127) + $7
----------------------------------------------------------------------
Ñèñòåìà  : Windows Server 2008 R2 Server, Âåðñèÿ: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Ïðîöåññîð: Intel,         Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz, 3000 MHz MMX (SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE41, SSE42, AVX) 64 bits DEP
Ïàìÿòü: 7863; ñâîáîäíî 5489
Display  : 1920x1080 pixels, 32 bpp
----------------------------------------------------------------------
Ñïèñîê çàãðóæåííûõ ìîäóëåé:
[00020000] C:\MedWork\ContainerInterface.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00030000] C:\MedWork\IMSharedPackage.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00220000] C:\MedWork\VclSmp100.bpl
<40860000> 11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           Delphi Sample Component Package
[002C0000] C:\MedWork\vclimg100.bpl
<40830000> 11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Imaging Package
[002F0000] C:\MedWork\VirtualTreesR.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00380000] C:\MedWork\VirtualDBTree_D7.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[003B0000] C:\MedWork\VirtualDBGrid_D7D.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[003E0000] C:\MedWork\ColorPicker.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00400000] C:\MedWork\Medwork.exe
           3.2.4.19 - 3.2.4.19
           MedWork
[00BA0000] C:\MedWork\fs11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[00C00000] C:\MedWork\fcxcd11.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00C20000] C:\MedWork\fsDB11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[00D30000] C:\MedWork\fcxd11.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[00EC0000] C:\MedWork\frx11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[011B0000] C:\MedWork\frxDB11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[011E0000] C:\MedWork\fqb110.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[01220000] C:\MedWork\frxTee11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[01250000] C:\MedWork\fsTee11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[01260000] C:\MedWork\frxADO11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[01280000] C:\MedWork\fsADO11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[01290000] C:\MedWork\frxe11.bpl
<00400000> (èíôîðìàöèÿ î âåðñèè îòñóòñâóåò)
[013B0000] C:\MedWork\RVPkgD2007.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[01600000] C:\MedWork\RichViewActionsD2007.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[018B0000] C:\MedWork\SRVPkgD2007.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[019C0000] C:\MedWork\fcxed11.bpl
<00400000> 1.0.0.0 - 1.0.0.0
[0F9A0000] C:\Windows\system32\VBAJET32.DLL
           6.0.1.9431 - 6.1.9431
           Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader
[0F9C0000] C:\Windows\system32\expsrv.dll
           6.0.72.9589 - 6.0.9589
           Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service
[20000000] C:\MedWork\rtl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Component Package
[200E0000] C:\MedWork\vcl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Component Package
[202B0000] C:\MedWork\vclx100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Extended Component Package
[202F0000] C:\MedWork\vcljpg100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear JPEG Imaging Package
[20340000] C:\MedWork\dsnap100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Local Provider Component Package
[20390000] C:\MedWork\dbrtl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Database Component Package
[203E0000] C:\MedWork\xmlrtl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear XML Component Package
[20580000] C:\MedWork\inet100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Internet Component Package
[20720000] C:\MedWork\adortl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear ADO DB Component Package
[20750000] C:\MedWork\vcldb100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Database Component Package
[20D20000] C:\MedWork\soaprtl100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear SOAP Runtime Support
[21150000] C:\MedWork\borlndmm.dll
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Memory Manager
[21320000] C:\MedWork\vclactnband100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           CodeGear Component Package
[407E0000] C:\MedWork\vcliex100.bpl
           11.0.2902.10471 - 11.0.2902.10471
           WebBrowser Components
[42200000] C:\MedWork\tee7100.bpl
           7.0.10.0 - 7.0.10.0
           TeeChart 7 for BDS 5.0
[42300000] C:\MedWork\teeUI7100.bpl
           7.0.10.0 - 7.0.10.0
           TeeChart User Interface editors
[42400000] C:\MedWork\teedb7100.bpl
           7.0.10.0 - 7.0.10.0
           TeeChart Database Components
[6D6D0000] C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
           5.8.9600.19597 - 5.8.9600.16428
           Microsoft ® VBScript
[6D750000] C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
           5.8.9600.19597 - 5.8.9600.16428
           Microsoft ® JScript
[6D800000] C:\Windows\system32\ntshrui.dll
           6.1.7601.17755 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ðàñøèðåíèÿ îáîëî÷êè, îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóï ê ðåñóðñàì
[6D8A0000] C:\Windows\system32\msls31.dll
           3.10.349.0 - 3.10.349.0
           Microsoft Line Services library file
[6D8E0000] C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\1049\GrooveIntlResource.dll
           15.0.4909.1000 - 15.0.4909.1000
           Ìîäóëü ìåæäóíàðîäíûõ ðåñóðñîâ äëÿ Microsoft OneDrive äëÿ áèçíåñà
[6E670000] C:\Windows\system32\msi.dll
           5.0.7601.24535 - 5.0.7601.24535
           Windows Installer
[6E8C0000] C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
           15.0.5023.1000 - 15.0.5023.1000
           Microsoft OneDrive for Business Extensions
[6EA70000] C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
           7.0.7601.17514 - 7.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ñèñòåìà ñòðàíèö ñâîéñòâ (Microsoft)
[6EB70000] C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà DLL ðàñøèðåíèÿ îáîëî÷êè Windows Enhanced Storage
[6EBD0000] C:\Windows\SysWOW64\msscript.ocx
           1.0.7600.16385 - 1.0.7600.16385
           Microsoft ® Script Control
[6EBF0000] C:\Windows\system32\ATL100.DLL
           10.0.40219.325 - 10.00.40219.325
           ATL Module for Windows
[6F410000] C:\Windows\system32\slc.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Software Licensing Client DLL
[6F420000] C:\Windows\system32\cscapi.dll
           6.1.7601.24197 - 6.1.7601.24197 (win7sp1_ldr.180629-0600)
           Offline Files Win32 API
[6F430000] C:\Windows\system32\MSVCP100.dll
           10.0.40219.325 - 10.00.40219.325
           Microsoft® C Runtime Library
[6F4A0000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado\msadrh15.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           ActiveX Data Objects Rowset Helper
[6F4C0000] C:\Windows\system32\SXS.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Fusion 2.5
[6F520000] C:\Windows\system32\HHCtrl.OCX
           6.1.7601.24134 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Êîìïîíåíò îòîáðàæåíèÿ ñïðàâêè â ôîðìàòå HTML (Microsoft®)
[6F5B0000] C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
           6.2.9200.22551 - 6.2.9200.22551 (win8_ldr_escrow.180828-1117)
           Microsoft Windows Codecs Library
[70470000] C:\Windows\system32\oleacc.dll
           7.0.0.0 - 7.0.0.0 (win7sp1_gdr.110826-1504)
           Active Accessibility Core Component
[704B0000] C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
           6.1.7601.18917 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Èíòåðôåéñ API äèñïåò÷åðà îêîí ðàáî÷åãî ñòîëà (Ìàéêðîñîôò)
[704D0000] C:\Windows\system32\Msftedit.DLL
           5.41.21.2510 - 5.41.21.2510
           Rich Text Edit Control, v4.1
[70570000] C:\Windows\system32\oledlg.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ïîääåðæêà èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ OLE
[70590000] C:\Windows\system32\mpr.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà ìàðøðóòèçàöèè äëÿ íåñêîëüêèõ ñëóæá äîñòóïà
[72CB0000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\SQLOLEDB.RLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ïîñòàâùèê OLE DB äëÿ ðåñóðñîâ SQL Server
[72CC0000] C:\Windows\system32\ncrypt.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Êðèïòîãðàôè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà (Windows)
[72D00000] C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
           TLS / SSL Security Provider
[72D50000] C:\Windows\system32\ntdsapi.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Active Directory Domain Services API
[72D70000] C:\Windows\system32\cryptdll.dll
           6.1.7601.24432 - 6.1.7601.24432 (win7sp1_ldr.190404-1527)
           Cryptography Manager
[72D90000] C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.DLL
           6.1.7601.24545 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Microsoft Authentication Package v1.0
[72DE0000] C:\Windows\system32\credssp.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
           Credential Delegation Security Package
[72DF0000] C:\Windows\system32\SECUR32.DLL
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
           Security Support Provider Interface
[72E00000] C:\Windows\system32\security.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Security Support Provider Interface
[72E10000] C:\Windows\system32\DBNETLIB.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients
[72E40000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSDATL3.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           OLE DB Implementation Support Routines
[72E60000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\sqloledb.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           OLE DB Provider for SQL Server
[73020000] C:\Windows\system32\msimg32.dll
           6.1.7601.24535 - 6.1.7601.24535 (win7sp1_ldr_escrow.191105-1059)
           GDIEXT Client DLL
[73550000] C:\Windows\system32\MSVCR100.dll
           10.0.40219.325 - 10.00.40219.325
           Microsoft® C Runtime Library
[73640000] C:\Windows\system32\apphelp.dll
           6.1.7601.19050 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Êëèåíòñêàÿ áèáëèîòåêà ñîâìåñòèìîñòè ïðèëîæåíèé
[73850000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\msadc\msadcer.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           OLE DB Cursor Engine Resources
[73860000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\msadc\msadce.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           OLE DB Cursor Engine
[738F0000] C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
           4.0.9801.0 - 4.00.9801.0
           Microsoft Jet Expression Service
[73940000] C:\Windows\SysWOW64\MSJINT40.DLL
           4.0.9801.1 - 4.00.9756.0
           Ëîêàëèçîâàííàÿ áèáëèîòåêà ÿäðà áàçû äàííûõ Microsoft Jet
[73950000] C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
           4.0.9801.0 - 4.00.9801.0
           Microsoft Jet Database Engine Error DLL
[73970000] C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
           4.0.9801.1 - 4.00.9756.0
           Áèáëèîòåêà ñîðòèðîâêè Microsoft Jet
[73A20000] C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
           4.0.9801.20 - 4.00.9801.20
           Microsoft Jet Engine Library
[73BB0000] C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
           4.0.9801.0 - 4.00.9801.0
           Microsoft OLE DB Provider for Jet
[73C40000] C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
           6.1.7601.23451 - 6.1.7601.23451 (win7sp1_ldr.160511-0600)
           Windows Cryptographic Primitives Library
[73C80000] C:\Windows\system32\ATL.DLL
           3.5.2284.0 - 3.05.2284
           ATL Module for Windows XP (Unicode)
[73CA0000] C:\Windows\system32\comsvcs.dll
           2001.12.8531.24114 - 2001.12.8531.24114 (win7sp1_ldr.180410-0600)
           COM+ Services
[73DE0000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\OLEDB32R.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ðåñóðñû îñíîâíûõ ñëóæá OLE DB
[73E00000] C:\Windows\system32\bcrypt.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
           Windows Cryptographic Primitives Library (Wow64)
[73E20000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           OLE DB Core Services
[73F00000] C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Remote Access AutoDial Helper
[73F10000] C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
           6.1.7601.24000 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           API ïîëüçîâàòåëüñêîãî ðåæèìà FWP/IPsec
[73F60000] C:\Windows\system32\MSDART.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           OLE DB Runtime Routines
[73F80000] C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado\msado15.dll
           6.1.7601.24460 - 6.1.7601.24460 (win7sp1_ldr.190509-0600)
           ActiveX Data Objects
[74080000] C:\Windows\System32\wship6.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà DLL ïîìîùíèêà Winsock2 (TL/IPv6)
[74090000] C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Remote RPC Extension
[740A0000] C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà DLL ïîìîùíèêà ñëóæáû Winsock2 (TL/IPv4)
[740B0000] C:\Windows\System32\winrnr.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           LDAP RnR Provider DLL
[740C0000] C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
           6.1.7601.24168 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Äèíàìè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà API DNS-êëèåíòà
[74110000] C:\Windows\System32\mswsock.dll
           6.1.7601.23451 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ðàñøèðåíèå ïîñòàâùèêà ñëóæáû API Microsoft Windows Sockets 2.0
[74150000] C:\Windows\system32\napinsp.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ïîñòàâùèê îáîëî÷êè ñîâìåñòèìîñòè äëÿ èìåí ýëåêòðîííîé ïî÷òû
[74160000] C:\Windows\system32\NLAapi.dll
           6.1.7601.24000 - 6.1.7601.24000 (win7sp1_ldr.171231-1547)
           Network Location Awareness 2
[74170000] C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
           6.1.7601.23889 - 6.1.7601.23889 (win7sp1_ldr.170810-1615)
           Network Store Information RPC interface
[74180000] C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           IP Helper API
[741A0000] C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.18837_none_ec86b8d6858ec0bc\comctl32.dll
           5.82.7601.18837 - 5.82 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà îáùèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ
[74230000] C:\Windows\system32\rsaenh.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Microsoft Enhanced Cryptographic Provider
[74270000] C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
           6.1.7601.24499 - 6.1.7601.24499 (win7sp1_ldr.190612-0600)
           Cryptographic Service Provider API
[74340000] C:\Windows\system32\winmm.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           MCI API DLL
[743F0000] C:\Windows\syswow64\dbghelp.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Windows Image Helper
[744F0000] C:\Windows\system32\wkscli.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Workstation Service Client DLL
[74500000] C:\Windows\system32\srvcli.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Server Service Client DLL
[74520000] C:\Windows\system32\netutils.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Net Win32 API Helpers DLL
[74530000] C:\Windows\system32\NETAPI32.dll
           6.1.7601.17887 - 6.1.7601.17887 (win7sp1_gdr.120704-0720)
           Net Win32 API DLL
[74550000] C:\Windows\system32\olepro32.dll
           6.1.7601.23452 - 6.1.7601.23452
[74570000] C:\Windows\system32\uxtheme.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà òåì UxTheme (Microsoft)
[745F0000] C:\Windows\system32\WINSTA.dll
           6.1.7601.18540 - 6.1.7601.18540 (win7sp1_gdr.140716-1508)
           Winstation Library
[74630000] C:\Windows\system32\wsock32.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows Socket 32-Bit DLL
[74640000] C:\Windows\system32\winspool.drv
           6.1.7601.24383 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Äðàéâåð äèñïåò÷åðà î÷åðåäè Windows
[746A0000] C:\Windows\system32\version.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Version Checking and File Installation Libraries
[746C0000] C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.24483_none_2b200f664577e14b\Comctl32.dll
           6.10.7601.24483 - 6.10 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëüçîâàòåëåì
[74960000] C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
           Base cryptographic API DLL
[74970000] C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
           Security Support Provider Interface
[749D0000] C:\Windows\syswow64\profapi.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           User Profile Basic API
[749E0000] C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.24545 (win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
           Ðàñøèðåííàÿ áèáëèîòåêà API Windows 32
[74A90000] C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
           6.1.7601.24540 - 6.1.7601.24540 (win7sp1_ldr_escrow.191127-1706)
           GDI Client DLL
[74B20000] C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
           6.1.7601.17621 - 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108)
           Device Information Set DLL
[74B40000] C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           ASN.1 Runtime APIs
[74B50000] C:\Windows\syswow64\USP10.dll
           1.626.7601.24535 - 1.0626.7601.24535 (win7sp1_ldr_escrow.191105-1059)
           Uniscribe Unicode script processor
[74BF0000] C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.18015 (win7sp1_gdr.121129-1432)
           Áèáëèîòåêà êëèåíòà Windows NT BASE API
[74D00000] C:\Windows\syswow64\oleaut32.dll
           6.1.7601.24537 - 6.1.7601.24537
[74DA0000] C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
           7.0.7601.17744 - 7.0.7601.17744 (win7sp1_gdr.111215-1535)
           Windows NT CRT DLL
[74E50000] C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
           6.1.7601.18869 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs
[74E70000] C:\Windows\syswow64\PSAPI.dll
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Process Status Helper
[74E80000] C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
           6.1.7601.24520 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ñåðâåðíàÿ áèáëèîòåêà MSCTF
[74F50000] C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
           11.0.9600.19597 - 11.00.9600.19597 (winblue_ltsb_escrow.191216-1311)
           Run time utility for Internet Explorer
[75190000] C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà îáùèõ äèàëîãîâûõ îêîí
[75210000] C:\Windows\syswow64\shell32.dll
           6.1.7601.24468 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Îáùàÿ áèáëèîòåêà îáîëî÷êè Windows
[75E60000] C:\Windows\syswow64\normaliz.DLL
           6.1.7600.16385 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Unicode Normalization DLL
[75E70000] C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Windows Setup API
[76010000] C:\Windows\syswow64\LPK.dll
           6.1.7601.24537 - 6.1.7601.24537 (win7sp1_ldr_escrow.191114-1547)
           Language Pack
[76020000] C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
           6.1.7601.24542 - 6.1.7601.24542 (win7sp1_ldr_escrow.191209-2211)
           API32 êðèïòîãðàôèè
[76150000] C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
           6.2.9200.16492 - 6.2.9200.16492 (win8_gdr_oobssr.130113-0015)
           ApiSet Stub DLL
[76160000] C:\Windows\syswow64\wininet.dll
           11.0.9600.19597 - 11.00.9600.19597 (winblue_ltsb_escrow.191216-1311)
           Ðàñøèðåíèÿ Èíòåðíåòà äëÿ Win32
[765A0000] C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà óäàëåííîãî âûçîâà ïðîöåäóð
[76690000] C:\Windows\syswow64\USERENV.dll
           6.1.7601.24535 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Userenv
[766B0000] C:\Windows\syswow64\ole32.dll
           6.1.7601.24537 - 6.1.7601.24537 (win7sp1_ldr_escrow.191114-1547)
           Microsoft OLE äëÿ  Windows
[76810000] C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
           6.2.9200.16492 - 6.2.9200.16492 (win8_gdr_oobssr.130113-0015)
           ApiSet Stub DLL
[76820000] C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
           6.1.7601.23451 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           32-ðàçðÿäíàÿ áèáëèîòåêà Windows Socket 2.0
[76860000] C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Áèáëèîòåêà íåáîëüøèõ ïðîãðàìì îáîëî÷êè
[768C0000] C:\Windows\syswow64\URLMON.DLL
           11.0.9600.19597 - 11.00.9600.19597 (winblue_ltsb_escrow.191216-1311)
           Ðàñøèðåíèÿ OLE32 äëÿ Win32
[76A10000] C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
           6.2.9200.16492 - 6.2.9200.16492 (win8_gdr_oobssr.130113-0015)
           ApiSet Stub DLL
[76A80000] C:\Windows\syswow64\USER32.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêàÿ áèáëèîòåêà êëèåíòà USER API Windows
[76BD0000] C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
           6.2.9200.16492 - 6.2.9200.16492 (win8_gdr_oobssr.130113-0015)
           ApiSet Stub DLL
[76BE0000] C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
           6.2.9200.16492 - 6.2.9200.16492 (win8_gdr_oobssr.130113-0015)
           ApiSet Stub DLL
[76BF0000] C:\Windows\syswow64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
           6.2.9200.16492 - 6.2.9200.16492 (win8_gdr_oobssr.130113-0015)
           ApiSet Stub DLL
[76C00000] C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
           6.1.7601.17621 - 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108)
           Configuration Manager DLL
[76C30000] C:\Windows\syswow64\NSI.dll
           6.1.7601.23889 - 6.1.7601.23889 (win7sp1_ldr.170810-1615)
           NSI User-mode interface DLL
[76C40000] C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7601.18015 (win7sp1_gdr.121129-1432)
           Áèáëèîòåêà êëèåíòà Windows NT BASE API
[76C90000] C:\Windows\syswow64\imm32.dll
           6.1.7601.17514 - 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
           Multi-User Windows IMM32 API Client DLL
[76CF0000] C:\Windows\syswow64\IMAGEHLP.DLL
           6.1.7601.18288 - 6.1.7601.18288 (win7sp1_gdr.131018-1533)
           Windows NT Image Helper
[76D20000] C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
           2001.12.8530.16385 - 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           COM+ Configuration Catalog
[77250000] C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
           6.1.7601.24545 - 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
           Ñèñòåìíàÿ áèáëèîòåêà NT
----------------------------------------------------------------------
Active Controls hierarchy:
TVirtualDBGrid "FormTree"
TPanel "Panel1"
TPanel "InfoModule"
TPanel "navSheet"
TPanel "Pages"
TPatientWnd "PatientWnd"
TPanel "Client"
TMainForm "MainForm"
----------------------------------------------------------------------

Medwork server: MEDSERV (127.0.0.1)
SolutionConnectionName: Medwork
CurrentSolutionName: Medwork Base
LicenseInfo: Ëèöåíçèÿ: ÌÅÄÈÊ-ÑÅÐÂÈÑ
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè: íåò
Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ñòàíöèé: 5
Ñòàòóñ: ïîëíîôóíêöèîíàëüíûé ðåæèì
Memory log:
22.08.2022 14:06:51 PatientWnd.State: +psShowingAbstract
22.08.2022 14:06:51     PatientWnd.State: +psLoadingForm
22.08.2022 14:06:51         Control AdditionalDataRTF (ms): 1
22.08.2022 14:06:51         Cache: created form #10822. Allocated 2/50 (2 controls).
22.08.2022 14:06:51         Control PatContactsCaption14 (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         Control PatAtt (ms): 111
22.08.2022 14:06:51         Control Label18 (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         Control Label20 (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         Control Diagnosis (ms): 6
22.08.2022 14:06:51         Control Allergy (ms): 16
22.08.2022 14:06:51         Control AdditionalDataRTF (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         Control Sector (ms): 2
22.08.2022 14:06:51         Control Foto (ms): 4
22.08.2022 14:06:51         Control Label13 (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         Control PatCaptionSex (ms): 4
22.08.2022 14:06:51         Control PatCaptionAge (ms): 1
22.08.2022 14:06:51         Control PatCaption (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         Control CardnumHeaderDotDelimiter (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         Control CardnumHeader (ms): 2
22.08.2022 14:06:51         Control CardnumHeaderNumSymbol (ms): 0
22.08.2022 14:06:51         SvedeniyaOPatsiente - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 231
22.08.2022 14:06:51         Cache: created form #40319. Allocated 2/11 (2 controls).
22.08.2022 14:06:51     PatientWnd.State: -psLoadingForm
22.08.2022 14:06:51     Cache: created form #2688. Allocated 2/50 (2 controls).
22.08.2022 14:06:51     Control Label1 (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     Control Label5 (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     Profil - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     Cache: created form #38087. Allocated 2/50 (2 controls).
22.08.2022 14:06:51     Control AsteriskLineStatus (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     Control FormIdent (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     Control PatientsGrid (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     AsteriskStatusFrame - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 1
22.08.2022 14:06:51     Cache: created form #13483. Allocated 2/50 (2 controls).
22.08.2022 14:06:51     Control Label131 (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     TFPGrid(Grid).Connect (ms): 12
22.08.2022 14:06:51     Control Grid (ms): 12
22.08.2022 14:06:51     StandartniyZhurnal - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 12
22.08.2022 14:06:51     Cache: created form #29309. Allocated 2/50 (2 controls).
22.08.2022 14:06:51     ShemaRaboti - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 0
22.08.2022 14:06:51     Control Label131 (ms): 1
22.08.2022 14:06:51     TFPGrid(Grid).Connect (ms): 4
22.08.2022 14:06:51     Control Grid (ms): 4
22.08.2022 14:06:51     StandartniyZhurnal - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 5
22.08.2022 14:06:51     TipovoyGlavniyEkranVracha - âðåìÿ çàãðóçêè äàííûõ (ms): 166
22.08.2022 14:06:51     PatientWnd.State: +psFocusingEditor
22.08.2022 14:06:51     PatientWnd.State: -psFocusingEditor
22.08.2022 14:06:51 PatientWnd.State: -psShowingAbstract
22.08.2022 14:06:51 PatientWnd.State: +psFocusingList
22.08.2022 14:06:51     Application loading (ms): 32071
22.08.2022 14:06:51 PatientWnd.State: -psFocusingList
22.08.2022 14:06:57 PatientWnd.State: +psFocusingList
22.08.2022 14:06:57 PatientWnd.State: -psFocusingList
22.08.2022 14:07:01 PatientWnd.State: +psShowingForm
22.08.2022 14:07:01     PatientWnd.State: +psLoadingForm
22.08.2022 14:07:01         Cache: created form #1935. Allocated 3/11 (3 controls).
22.08.2022 14:07:01     PatientWnd.State: -psLoadingForm
22.08.2022 14:07:01     Control pTop (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label1 (ms): 5
22.08.2022 14:07:01     Control Label12 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label11 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label7 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label9 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label17 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label8 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label16 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label15 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label5 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label20 (ms): 22
22.08.2022 14:07:01     Control DiagLabel (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label21 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control PersonName (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label25 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control WarningLabel (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control WarnBiomatLabel (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control PaymentHint (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control LabelColor (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control PaySchemeWarningLbl (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label26 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control lblBillInfo (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control lblNomerZuba (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label28 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control lblSumCaption (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control lblSumValue (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control lblDiscount (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control ForHint (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control codeLabel (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control searchFailLbl (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label30 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Panel2 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label3 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label4 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label10 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control prStart (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control prStart1 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control VremyaPriema (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Duration (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control DataPriema (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control prStTime (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control btnStTime (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control prEndTime (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control btnStTime1 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control PriceTypePanel (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Label23 (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control PriceType (ms): 0
22.08.2022 14:07:01     Control Image1 (ms): 0

Заказать звонок
Ваше имя
Номер телефона
?
Обратная связь
+
Форма обратной связи
Тематика обращения
Адрес*
Название конфигурации
ФИО
Номер телефона
Адрес эл. почты
Способ получения ответа
Название организации
Адрес организации
Инструкция по отправке заявки на получение лицензионного ключа MedWork